L’accés en remot com a eina per a gestionar dades

L’accés remot a altres components d’automatització (PLC, HMI), s’està convertint en una característica imprescindible en les instal·lacions de fabricants de maquinària.

Actualment, la connexió de manera segura a màquines remotes serveix per a: gestionar l’adquisició de dades, el manteniment i/o actualització del programari i per a la detecció i resolució d’avaries.

En aquest article coneixerem els beneficis i els tipus de connexions en remot que es realitzen en el dia d’avui.

Beneficis de la connexió en remot

Els avantatges de l’ús d’una connexió a distància són molt concretes, i repercuteixen directament en els costos dels clients. D’altra banda, permeten al proveïdor poder oferir un millor servei.

Si tenim en compte que entre el 60% i 70% dels problemes d’una màquina, només requereixen petits canvis en el programa, això permet als constructors de la màquina evitar els desplaçaments per a solucionar aquests problemes.

Amb els accessos remots, es poden adquirir informació real dels equips: permet una predicció precisa de les fallades dels equips, amb el que es poden programar amb antelació els serveis de manteniment, millorant la disponibilitat de les màquines, amb la consegüent millora en qualitat i disponibilitat d’elles.

Per al client:

  • Menor temps de resposta davant avaries
  • Millores i actualitzacions del programari de la màquina o instal·lació

Per al proveïdor:

  • Estalvi en viatges i desplaçaments dels enginyers.
  • Poder oferir el servei de resposta més ràpid davant incidències.

Quines formes existeixen per realitzar connexions en remot segons el tipu d’infraestructura del nostre client?

Existeixen diverses maneres de realitzar aquestes connexions depenent de la mena d’infraestructura de què disposi el nostre client. Però abans de res, necessitem conèixer quins tipus de connexions en remot existeixen. Segons Jonathan Griffith, director de producte i comunicacions industrials de AutomationDirect, en el seu article Accés remot als components d’un sistema d’automatització, existeixen 2 opcions principals:

  • VPN allotjada
  • VPN tradicional

1ª Forma:

Mitjançant la connexió a un ordinador remot connectat amb programari tipus TeamViewer (VPN tradicional)

Si el client disposa d’un PC (Portàtil o Màquina Virtual) connectada a l’equip al qual volem accedir, podem accedir a l’equip a través del PC del client.

2ª Forma:

Mitjançant la connexió a un ordinador amb un servidor VPN (VPN tradicional).

Mitjançant una connexió VPN, podem accedir a les maquines connectades dins de la xarxa a la qual accedeix l’ordinador amb el servidor VPN.

3ª Forma:

Mitjançant un encaminador VPN i a través d’entorns cloud (VPN allotjada).

Existeixen molts fabricants que desenvolupen equips per a accés remot a través de VPN Cloud. Alguns gratuïts o de pagament, en funció de les característiques que siguin necessàries, com  Phoenix Contact amb els seus equips mGuard:

La topologia de xarxa es compon de 3 components:

  • Passarel·la remota
  • Servidor en el núvol
  • Programa client

Es configuren fàcilment mitjançant una interfície web senzilla, en la qual s’indiquen els paràmetres de la subxarxa en la qual estan els equips a accedir.

El router de la maquina es connecta al Cloud a través d’una VPN, i aquest fa el routing entre l’estació de l’operari remot i la maquina a gestionar.

Addicionalment a les visions tradicionals de l’accés remot, ens permeten tenir accés real a la maquinària des de qualsevol ubicació. L’eficàcia dels equips (OEE) i els temps d’inactivitat, valors crítics per a qualsevol activitat, poden ser controlats en temps real, independentment de la ubicació dels equips o instal·lacions.

Si vols saber més sobre aquest tema, consulta’ns en:

www.mcr.es/contacte

MCR

Ctra. Molins de Rei, 21-23
08205 Sabadell (Barcelona)
Tel: +34 93 727 71 45
info@mcr.es